ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

□ Събиране и транспорт: Ние извършваме дейности по събиране и транспортиране (опаковане, товарене, превоз) и предварително третиране на опасни отпадъци, генерирани от юридически (фирми, предприятия, организации) и физически лица. ЕКО ТРЕЙД БГ” ООД разполага със специализирани автомобили, техника и съдове за временно съхранение на опасни отпадъци с различна вместимост и предназначение в зависимост от вида на услугата. Автомобилите, с които осъществяваме транспортирането на отпадъци са технически изправни, оборудвани са с противопожарни средства и когато е необходимо маркирани със знак за опасност, обозначаващ транспортиране на опасни отпадъци, съгласно Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/1999г. и Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари /ADR/. Дружеството разполага с Регистрационен документ № 12-РД-1365-02/ 30.10.2018 г. за извършване на дейности по транспортиране, издадено от РИОСВ – София.

Временно съхранение: Дейността по временно съхраняване на опасни отпадъци до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане или оползотворяване се извършва на площадките на дружеството, изградени и обособени съобразно всички европейски и български нормативни изисквания по отношение съхранението на опасни отпадъци.
„Еко Трейд БГ“ ООД извършва посочената дейност на основание Разрешително за дейности с отпадъци № 12-ДО-1386-01/ 21.12.2017г., издадено от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – гр.София.
В зависимост от характеристиките и кода на всеки отпадък, при натрупване на определени количества, той се предава за обезвреждане/оползотворяване на депа/инсталации на територията на страната или в чужбина.

Износ, съгласно Регламент  (ЕО) № 1013/2006 на Европейския Парламент относно превози на отпадъци: Отпадъци, за които не са налице възможности за екологосъобразно оползотворяване, рециклиране или обезвреждане в страната, се предават на съоръжения и инсталации за обезвреждане или оползотворяване, разположени на територията на страни – членки на ЕС, притежаващи разрешения за извършване на съответните дейности и сертифицирани по ISO.

Изнасянето на отпадъците се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския Парламент относно превози на отпадъци.

В тази връзка се стартира процедура по подоговка на необходимата документация и Разрешение за трансграничен превоз на опасни отпадъци.