„ЕКО ТРЕЙД БГ” ООД е частно търговско дружество, специализирано в събиране, транспортиране, съхранение преди третиране (оползотворяване/ обезвреждане) и износ на опасни отпадъци.

Дружеството притежава Разрешително № 12-РД-1386-01 от 21.12.2017 г. за дейности с отпадъци и Регистрационен документ № 12-РД-1365-02 от 30.10.2018 г. за транспорт на отпадъци, издадени от Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. София.

За целите на своята дейност, Дружеството притежава няколко лицензирани площадки за временно съхранение и третиране на опасни и неопасни отпадъци.

Решенията, които ние ще Ви предложим, са изцяло съобразени с действащото към момента национално и европейско законодателство, в областта на управлението на опасни и неопасни отпадъци.

„ЕКО ТРЕЙД БГ” ООД е привело дейността си в пълно съответствие с изискванията на националното и европейско екологично законодателство, в сферата на третирането на опасни отпадъци и опазването на околната среда, като същевременно се стреми да подобрява качеството на предоставяните услуги и да изпълни най-строгите изисквания на своите клиенти.

Дружеството разполага също с необходимата специализирана техника за обслужване на своите клиенти от мястото на генериране на отпадъците.

В Дружеството работи екип от опитни специалисти, отлично запознати с българската екологичната нормативна уредба. Успешният опит до момента и натрупаните в тази връзка специфични знания и умения на членовете на екипа ни, са гаранция за качеството на предоставяните услуги.

С цел удовлетворяване на нуждите на нашите партньори и клиенти, Дружеството разполага и с перално стопанство, насочено към Изпиране, дезинфекция, химиотермодезинфекция, сушене и гладене на болнично бельо и работно облекло.

„ЕКО ТРЕЙД БГ” ООД притежава Сертификати по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 с обхват на дейност: Третиране на опасни и неопасни отпадъци и отпадъци от хуманното здравеопазване.