Инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното здравеопазване: Обезвреждането на отпадъците от хуманното здравеопазване се извършва в автоклавна инсталация, собственост на дружеството, разработена специално за ефикасно третиране на различни групи болнични отпадъци, генерирани в здравните заведения, заведенията за болничната помощ, стоматологичните кабинети, частни кабинети, научно-изследователски центрове и др.

Инсталацията работи по технология одобрена за реализация в страните от Европейския съюз и притежава технически възможности със значим здравно-екологичен ефект. Тя дава възможност за високоефективно третиране на инфекциозни и потенциално инфекциозни твърди отпадъци от здравеопазването, при високо равнище на контрол във всеки един етап. Всички етапи на обработка и стерилизация на отпадъците са напълно автоматични и се контролират от интегрирана компютърна система.

При постъпване на отпадъците в инсталацията, стартира процес на поетапното изтегляне на въздуха в системата и последващо му отвеждане към двустепенна филтърна система, която не допуска наличие на бактериален товар във въздуха, след отвеждането му в работна среда. След като въздухът е отстранен от автоклава и е заместен с наситена пара, започва процесът на стерилизация. Този процес се извършва при високо налягане и висока температура.

След стерилизацията отпадъците се изсушават, чрез поствакуум и се охлаждат, като обемът и теглото им се намалява с над 60%.

Събиране и транспорт: „Еко Трейд БГ“ ООД притежава Регистрационен документ № 12-РД-1365-02/ 30.10.2018 г. за извършване на дейности по транспортиране на болнични отпадъци, издадено от РИОСВ – София. При извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци, издаваме всички необходими документи съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Събираните и извозвани медицинските отпадъците се транспортират до лицензирана площадка на дружеството, където се подготвят за обезвреждане в собствена инсталация.

За максимално улеснение на своите клиенти, „Еко Трейд БГ“ ООД предлага контейнери за  разделно събиране на мястото на образуване на  отпадъците. Контейнерите, които предоставяме отговарят на изискванията на ADR и могат да бъдат за еднократна или многократна употреба. Нашата цел е образуваните от нашите клиенти отпадъци да бъдат съхранявани по начин, който ограничава на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околна среда.