Предоставяме консултантски услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда:

□ изготвяне на заявление за Регистрационен документ за транспорт на отпадъци;

□ изготвяне на заявление за Разрешение за дейности с отпадъци;

□ изготвяне на Работни листа за класификация на отпадъци;

охарактеризиране на отпадъци;

□ водене на месечна отчетност по различните дейности с отпадъци. Във връзка с предстоящо въвеждане на „Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“ за водене на електронна отчетност на дейностите с отпадъци, предлагаме консултации и водене на цялата електронна документация за операторите, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци;

□ изготвяне на Годишни отчети към Изпълнителната агенция по околната среда и водите за различните дейности с отпадъци;

□ изготвяне на документи за трансграничен превоз на отпадъци, съгласно  Регламент 1013/2006;

□ консултации във връзка с инвестиционни намерения;

□ абонаментно обсужване, свързано с изискванията на всеки клиент.

С цел удовлетворяване нуждите на нашите партньори и клиенти, свързани с необходимостта от извършване на анализи на води, почви, утайки и въздух, създадохме Лабораторен център „Лаборекс“:  тук да е логото