„ЕКО ТРЕЙД БГ” ООД извършва цялата си дейност в областта на третирането на неопасни и опасни отпадъци. Нашата основна цел е подпомагане на дейността на фирмите по отношение на управление на отпадъците, генерирани при тяхната дейност и в тази връзка постигане на пълно съответствие с динамично променящото се специфично екологично законодателство.

Основните направления, в които осъществяваме дейността си са свързани с:

  • Покриване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите му нормативни актове
  • Покриване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Дружеството притежава Разрешително за дейности с отпадъци, издадено от РИОСВ-гр.София, за извършване на следните дейности по управление на отпадъци:

□ Събиране

□ Транспортиране

□ Временно съхранение D15, R12, R13

□ Прегрупиране или смесване D14

□ Физикохимично третиране на отпадъци D9

„ЕКО ТРЕЙД БГ” ООД разполага с необходимата специализирана техника, като е сключила и Договори с водещи фирми в страната за третиране (обезвреждане и/или оползотворяване) на Вашите отпадъци, с което цели предоставяне на качествено обслужване на своите клиенти.

По-долу са представени Разрешителните за извършване на дейности по Събиране, Транспортиране, Временно съхраняване и Обезвреждане на отпадъци, както следва:

  • № 12 – РД – 1365 – 02 /30.10.2018 г.
  • № 12 – ДО – 1386 – 01 /22.12.2017 г
Код на отпадъка Наименование на отпадъка Дейности Количество (тон/ год.) Произход
1 02 ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГРАДИНСКОТО РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ОТГЛЕЖДАНЕТО НА АКВАКУЛТУРИ, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
2 02 01 отпадъци от селското стопанство, градинското растениевъдство,

отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство

3 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани R12, R13 100 от юридически лица
4 02 01 08 * агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества R12, D13, D14, D15 1000 от физически и юридически лица
5 02 03 отпадъци от обработване и преработване на плодове, зеленчуци,

зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство

на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и

ферментация на меласа

6 02 03 03 отпадъци от екстракция с разтворители R12, R13 100 от юридически лица
7 06 ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ
8 06 03 отпадъци от ПФДУ на соли и техни разтвори и метални оксиди
9 06 03 15 * метални оксиди, съдържащи тежки метали D13, D14, D15 1000 от юридически лица
10 06 03 16 метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15 D13, D14, D15 5000 от юридически лица
11 07 ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ
12 07 02 отпадъци  от  ПФДУ  на  пластмаси,  синтетичен  каучук  и  изкуствени

влакна

13 07 02 13 отпадъци от пластмаси D13, D14, D15 5000 от юридически лица
14 07 05 отпадъци от ПФДУ на фармацевтични продукти
15 07 05 01 * промивни води и матерни луги R12, R13, D15 100 от юридически лица
16 07 05 08 * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции R12, R13, D15 100 от юридически лица
17 07 05 09 * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти R12, R13, D15 150 от юридически лица
18 07 05 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти R12, R13, D15 150 от юридически лица
19 07 05 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 160 от юридически лица
20 07 05 13 * твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 100 от юридически лица
21 07 05 99 отпадъци, неупоменати другаде R12, R13, D15 150 от юридически лица
22 08 ОТПАДЪЦИ  ОТ  ПРОИЗВОДСТВО,  ФОРМУЛИРАНЕ,  ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ),   ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ,   УПЛЪТНЯВАЩИ   МАТЕРИАЛИ   И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА
23 08 01 отпадъци от ПФДУ и отстраняване на бои и лакове
24 08 01 11 * отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества D13, D14, D15 1000 от юридически лица
25 08 01 15 * утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества D13, D14, D15 5000 от юридически лица
26 08 01 17 * отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества R12, R13, D15 50 от юридически лица
27 08 03 отпадъци от ПФДУ на печатарски мастила
28 08 03 12 * отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 100 от юридически лица
29 08 03 17 * отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества R12, R13, D15 50 от юридически лица
30 08 03 99 отпадъци, неупоменати другаде R12, R13, D15 50 от юридически лица
31 09 ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
32 09 01 отпадъци от фотографската промишленост
33 09 01 01 * разтвори от проявител и активатор на водна основа R12, R13, D15 120 от юридически лица
34 09 01 02 * разтвори от офсетов проявител на водна основа R12, R13, D15 50 от юридически лица
35 09 01 03 * разтвори от проявител на основата на разтворители R12, R13, D15 150 от юридически лица
36 09 01 04 * фиксиращи разтвори R12, R13, D15 50 от юридически лица
37 09 01 05 * избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори R12, R13, D15 160 от юридически лица
38 09 01 06 * отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване R12, R13, D15 170 от юридически лица
39 09 01 07 фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения R12, R13 180 от юридически лица
40 09 01 08 фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения R12, R13 130 от юридически лица
41 09 01 13 * отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06 R12, R13, D15 120 от юридически лица
42 10 ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ
43 10 01 отпадъци    от    електроцентрали    и    други    горивни    инсталации    (с изключение на глава 19)
44 10 01 14 * сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 120 от юридически лица
45 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 R12, R13 140 от юридически лица
46 10 01 20 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 140 от юридически лица
47 10 01 99 отпадъци, неупоменати другаде R12, R13, D15 120 от юридически лица
48 12 ОТПАДЪЦИ    ОТ    ФОРМОВАНЕ,    ФИЗИЧНА    И    МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ
49 12 01 отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси
50 12 01 08 * машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи R12, R13 100 от юридически лица
51 12 01 12 * отработени восъци и смазки R13 100 от юридически лица
52 13 ОТПАДЪЦИ  ОТ  МАСЛА  И  ОТПАДЪЦИ  ОТ  ТЕЧНИ  ГОРИВА  (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ МАСЛА И НА ТЕЗИ ОТ ГРУПИ 05, 12 И 19)
53 13 01 отработени хидравлични масла
54 13 01 01 * хидравлични масла съдържащи PCBs (2) D14, D15 100 от юридически лица
55 13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на  минерална основа R13 50 от юридически лица
56 13 01 11 * синтетични хидравлични масла R13 50 от юридически лица
57 13 02 отработени моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
58 13 02 05 * нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа R13 50 от юридически лица
59 13 02 06 * синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки R13 50 от юридически лица
60 13 02 08 * други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки R13 50 от юридически лица
61 13 03 отработени изолационни и топлопредаващи масла
62 13 03 01 * изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs D14, D15 500 от юридически лица
63 13 03 07 * нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа R13 120 от юридически лица
64 13 05 отпадъци от маслено-водна сепарация
65 13 05 03 * утайки от маслоуловител-ни шахти (колектори) R13 50 от юридически лица
66 14 ОТПАДЪЦИ    ОТ    ОРГАНИЧНИ    РАЗТВОРИТЕЛИ,    ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ И ИЗТЛАСКВАЩИ ГАЗОВЕ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 07 И 08)
67 14 06 отпадъчни  органични  разтворители,  хладилни  агенти  и  изтласкващи газове за пяна и аерозоли
68 14 06 01 * хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC D13, D14, D15 1000 от юридически лица
69 15 ОТПАДЪЦИ      ОТ      ОПАКОВКИ;      АБСОРБЕНТИ,      КЪРПИ      ЗА ИЗТРИВАНЕ,   ФИЛТЪРНИ   МАТЕРИАЛИ   И   ПРЕДПАЗНИ   ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА
70 15 01 опаковки   (включително   разделно   събирани   отпадъчни   опаковки   от бита)
71 15 01 01 хартиени и картонени опаковки R13 10 000 от физически и юридически лица
72 15 01 02 пластмасови опаковки R13 10 000 от физически и юридически лица
73 15 01 03 опаковки от дървесни материали R13 100 от физически и юридически лица
74 15 01 04 метални опаковки R13 30 от физически и юридически лица
75 15 01 05 композитни/многослойни опаковки R13 5 от юридически лица
76 15 01 06 смесени опаковки R13 5 от физически и юридически лица
77 15 01 07 стъклени опаковки R13 10000 от физически и юридически лица
78 15 01 09 текстилни опаковки R13 5 от физически и юридически лица
79 15 01 10 * опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества R12, R13, D15 3000 от юридически лица
80 15 02 абсорбенти,  филтърни  материали,  кърпи  за  изтриване  и  предпазни облекла
81 15 02 02 * абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества R12, R13, D15 5000 от юридически лица
82 16 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА
83 16 01 излезли  от  употреба  превозни  средства  от  различни  видове  транспорт (включително  извънпътна  техника)  и  отпадъци  от  разкомплектуване  на излезли  от  употреба  превозни  средства  и  части  от  ремонт  и  поддръжка  (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)
84 16 01 03 излезли от употреба гуми R13 50 от физически и юридически лица
85 16 01 07 * маслени филтри R13 100 от юридически лица
86 16 01 13 * спирачни течности R13 100 от юридически лица
87 16 01 14 * антифризни течности, съдържащи опасни вещества R13 50 от юридически лица
88 16 03 бракувани партиди и неизползвани материали
89 16 03 03 * неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 140 от юридически лица
90 16 03 04 неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 D13, D14, D15 1000 от юридически лица
91 16 03 05 * органични отпадъци, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 110 от юридически лица
92 16 03 06 органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 D13, D14, D15 5000 от юридически лица
93 16 05 газове в съдове под налягане и отпадъчни химикали
94 16 05 04 * газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества R12, R13, D13, D14, D15 1000 от юридически лица
95 16 05 05 газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04 R12, R13, D13, D14, D15 5000 от юридически лица
96 16 05 06 * лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота D13, D14, D15 1000 от юридически лица
97 16 05 07 * отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества D13, D14, D15 1000 от юридически лица
98 16 05 08 * отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 110 от юридически лица
99 16 05 09 отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 D13, D14, D15 5000 от юридически лица
100 16 06 батерии и акумулатори
101 16 06 01 * оловни акумулаторни батерии R13 60 от физически и юридически лица
102 16 06 02 * Ni-Cd батерии R13 60 от физически и юридически лица
103 16 06 05 други батерии и акумулатори R13 100 от физически и юридически лица
104 17 ОТПАДЪЦИ  ОТ  СТРОИТЕЛСТВО  И  СЪБАРЯНЕ  (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)
105 17 01 бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия
106 17 01 06 * смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества R12, R13, D13, D14, D15 1000
107 17 05 почва  (включително  почва,  изкопана  от  замърсени  места),  камъни  и изкопани земни маси
108 17 05 03 * почва и камъни, съдържащи опасни вещества R12, R13, D13, D14, D15 1000
109 17 05 05 * изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества R12, R13, D13, D14, D15 1000
110 18 ОТПАДЪЦИ       ОТ       ХУМАННОТО       ИЛИ       ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  И/ИЛИ  СВЪРЗАНА  С  ТЯХ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (БЕЗ КУХНЕНСКИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РЕСТОРАНТИ, КОИТО НЕ СА ГЕНЕРИРАНИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ДЕЙНОСТИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО)
111 18 01 отпадъци  от  родилна  помощ,  диагностика,  медицински  манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване
112 18 01 01 остри инструменти (с изключение на 18 01 03) D9, D15 500 от юридически лица
113 18 01 03 * отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции D9, D15 400 от юридически лица
114 18 01 04 отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси) D9, D15 100 от юридически лица
115 18 01 06 * химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества R12, R13, D14, D15 140 от юридически лица
116 18 01 07 химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06 R12, R13, D14, D15 80 от юридически лица
117 19 ОТПАДЪЦИ      ОТ      СЪОРЪЖЕНИЯ      ЗА      ОБРАБОТВАНЕ      НА ОТПАДЪЦИ,  ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ  СТАНЦИИ  ЗА  ОТПАДЪЧНИ  ВОДИ ИЗВЪН     МЯСТОТО     ИМ     НА      ОБРАЗУВАНЕ     И     ОТ     ВОДНОТО СТОПАНСТВО  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ВОДА  ЗА  ПИТЕЙНИ  НУЖДИ  И ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
118 19 01 отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци
119 19 01 05 * филтърен кек от пречистване на газове R12, R13, D15 50 от юридически лица
120 19 01 07 * твърди отпадъци от пречистване на газове R12, R13, D15 200 от юридически лица
121 19 01 11 * дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 200 от юридически лица
122 19 01 17 * отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 150 от юридически лица
123 19 02 отпадъци  от  физикохимичнo  обработване  на  отпадъци  (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация)
124 19 02 05 * утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества R12, R13, D15 50 от юридически лица
125 19 08 отпадъци  от  пречиствателни  станции  за  отпадъчни  води,  неупоменати другаде
126 19 08 13 * утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води R12, R13, D15 100 от юридически лица
127 19 09 отпадъци от предварителна подготовка на питейна вода или на вода за промишлени цели
128 19 09 05 наситени или отработени йонообменни смоли R12, R13 120 от юридически лица
129 19 12 отпадъци  от  механично  третиране  на  отпадъци  (например  сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде
130 19 12 01 хартия и картон R13 100 от юридически лица
131 19 12 04 пластмаса и каучук R13 100 от юридически лица
132 19 12 05 стъкло R13 100 от физически и юридически лица
133 19 12 11 * други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества R12, R13, D13, D14, D15 1000
134 20 БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  (ДОМАКИНСКИ  ОТПАДЪЦИ  И  СХОДНИ  С ТЯХ        ОТПАДЪЦИ        ОТ ТЪРГОВСКИ,        ПРОМИШЛЕНИ        И АДМИНИСТРАТИВНИ     ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО     РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ
135 20 01 разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)
136 20 01 01 хартия и картон R13 100 от физически и юридически лица
137 20 01 02 стъкло R13 100 от физически и юридически лица
138 20 01 19 * пестициди D14, D15 1000 от физически и юридиески лица
139 20 01 33 * батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии R13 300 от физически и юридиески лица
140 20 01 34 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 R13 300 от физически и юридиески лица
141 20 01 39 пластмаси R13 50 от физически и юридически лица
142 20 01 99 други фракции, неупо-менати другаде R13 50 от физически и юридически лица