Опасни отпадъци | Решение от ЕкоТрейд

Решението за Вашите опасни отпадъци

Опасни отпадъци

Опасни отпадъци са отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни отпадъци, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни отпадъци и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Събиране и транспортиране на опасни отпадъци

Склад за съхранение на опасни отпадъци

„ЕКО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ”ООД има за цел да предложи на клиентите си комплексно, екологосъобразно и законно решение на всеки техен проблем, свързан със събирането и транспортирането (опаковане, товарене, превоз) на опасни отпадъци.
Ние извършваме дейности по събиране и транспортиране на опасни отпадъци, генерирани от юридически (фирми, предприятия, организации) и физически лица. научете още за събирането и транспортиране на опасни отпадъци

Временно съхранение на опасни отпадъци

Склад за съхранение на опасни отпадъци

Дейността по временното съхраняване на опасни отпадъци до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане или оползотворяване ще се извършва на площадка, находяща се в с. Лесново, Софийска област, община Елин Пелин. Площадката се намира на около 30 км източно от гр.София
Площадката за временно съхранение е изградена и обособена съобразно всички европейски и български нормативни изисквания по отношение съхранението на опасни отпадъци.
научете още за съхранението на опасни отпадъци

Износ на опасни отпадъци

„ЕКО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ”ООД активно се занимава със събиране, транспортиране, временно съхраняване и износ за оползотворяване, рециклиране и обезвреждане в лицензирани предприятия в ЕС на такива отпадъци, за които не са налице възможности за екологосъобразно оползотворяване, рециклиране и обезвреждане в страната.

Основната част от опасните отпадъци, които Дружеството събира на територията на страната, се предават на съоръжения и инсталации за обезвреждане или оползотворяване, разположени на територията на страни – членки на ЕС, притежаващи разрешения за извършване на съответните дейности и сертифицирани по ISO.
научете още за износа на опасни отпадъциРешението за вашите опасни отпадъци: събиране, транспортиране, временно съхранение и износ на опасни отпадъци, третиране на болнични отпадъци и сметосъбиране от ЕКО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ

Copyright ЕКО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ, 2010г. Всички права запазени.